Photography by © Xiahou Quansheng

Yueshan Mansion by H DESIGN