Shipton’s Arch , Kashgar , Xinjiang

Shipton’s Arch , Kashgar , Xinjiang