Photography by © Yevhenii Avramenko

Blue Terracotta by Rina Lovko Studio