Photograpy by © Ma Xiaochun

「Naqu Shuiyue」 Hutong Quartet in Old Beijing by Tanzo Space Design