Moreau Kusunoki and Genton to design the new Powerhouse Museum in Sydney (2)

Moreau Kusunoki and Genton to design the new Powerhouse Museum in Sydney