Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant (19)

Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant by TanzoSpace Design Office