Photography by © Gan Tang Studio

YANSHU CREATOR Collection Store at Xian Yitian Holiday Plaza by Liu Cheng & Xiao Rong