Gonçalo Campos Showcase at SalonSatellite sonata (1)