Gonçalo Campos Showcase at SalonSatellite sonata (3)