Photography by © Tan, Xiao / Shi Photography Studio