Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant (13)

Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant by TanzoSpace Design Office