Photography by © Viola Hertelová

RO_AR Szymon Rozwalka Architects