Photography by © Yevhenii Avramenko

Taka Apartment by Makhno Studio