Photography by © Xia Zhi

Yongjiang Experimental School by DC Alliance