Photography by © Ihor Havrylenko, Ulyana Zachkevych

OBITOVANA 5019 by Sergey Makhno Architects & Kofta