Photography by © Seth Caplan

Annabel Karim Kassar