Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant (15)

Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant by TanzoSpace Design Office