Photography by © Liu Gangqiang

Greentown • Fuchun Rose Garden by GFD