Photography by © Yevhen Deshko

ZIKZAK Architects design Jazz inspired Loft Apartment ih Kyiv