「Naqu Shuiyue」 Hutong Quartet in Old Beijing by Tanzo Space Design (1)

「Naqu Shuiyue」 Hutong Quartet in Old Beijing by Tanzo Space Design