Gonçalo Campos Showcase at SalonSatellite sonata (2)