Gonçalo Campos Showcase at SalonSatellite sonata (4)