Moreau Kusunoki and Genton to design the new Powerhouse Museum in Sydney (1)

Moreau Kusunoki and Genton to design the new Powerhouse Museum in Sydney