Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant (20)

Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant by TanzoSpace Design Office