Photography by © Xu Shukai

Greentown • Fuchun Rose Garden by GFD