「Naqu Shuiyue」 Hutong Quartet in Old Beijing by Tanzo Space Design (3)

「Naqu Shuiyue」 Hutong Quartet in Old Beijing by Tanzo Space Design