Photograpy by © Ma Xiaochun

?Naqu Shuiyue? Hutong Quartet in Old Beijing by Tanzo Space Design