Photography by © Anna Ilinykh

Multi-storey car park in Novosibirsk by DROM, Arkhikuznya & Brusnika Design