Photography by © Dmitry Chebanenko, Alexey Naroditsky, Valery Kostyunin

Three towers in Novosibirsk by DROM & JEMS & Brusnika Design