Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant (2)

Sheng Yong Xing Roast Duck Restaurant by TanzoSpace Design Office